Sveriges Kvinnolobby ger 10 skarpa förslag för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 

Från Sveriges kvinnolobbys årsmöte den 23 mars i år kom ett uttalande om 10 förslag som ska förebygga, motverka och ingripa mot hedersrelaterat våld och förtryck.  

Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för den svenska kvinnorörelsen där TRIS är en av 47 medlemsorganisationer. Den 23 mars 2019 samlades Sveriges kvinnolobbys medlemsorganisationer för årsmöte. Från årsmötet kom ett uttalande om 10 förslag som ska förebygga, motverka och ingripa mot hedersrelaterat våld och förtryck. Uttalande är tydligt och skarpt. De 10 förslagen innehåller bland annat:  

  • Att kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck ska finnas hos personal i skola, vård, omsorg och andra myndigheter och att tydliga rutiner om anmälningsprocessen ska finnas till hands.  

  • Att hedersrelaterat våld och förtryck ska vara en del av sex- och samlevnadsundervisningen och att information om hur man får stöd och hjälp när man är utsatt för brott ska förmedlas.  

  • Att särskilda insatser ska riktas för att identifiera och stötta kvinnor och flickor med funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, till exempel för att hjälpa kvinnor med intellektuella funktionsnedsättning som riskerar att utsättas för tvångsäktenskap samt flickor och kvinnor vars personliga assistanser är personer som utsätter dem för hedersrelaterat våld och förtryck.  

  • Att barnmorskor ska informera gravida kvinnor om hur kvinnor och flickor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck kan få stöd och hjälp, vad som utgör ett brott, hur anmälningsprocessen ser ut samt ställa frågor om hedersvåldsutsatthet. Detta ska ske vid ett enskilt möte med kvinnan. Särskilt viktigt är också att frågor om könsstympning lyfts in och att de som har utsatts för könsstympning för rätt hjälp och stöd.  

  • Att det statliga stödet till kvinnoorganisationer som samlar, stödjer, hjälper och verkar för kvinnor och flickor som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck ska öka.  

Vidare är det förslag om att SFI ska lyfta in hedersrelaterat våld och förtryck och att de sista hålen kring barn- och tvångsäktenskap ska täppas till i lagstiftningen. Årsmötet välkomnar också att hedersrelaterad brottslighet ska införas som en egen brottsrubricering och att brott med hedersmotiv ska kunna dömas till strängare straff.  

Här kan du läsa uttalande från Sveriges Kvinnolobby i sin helhet.  

S F