Om oss

TRIS ansluter sig till idén om universella mänskliga förmågor. Vi hämtar inspiration från Martha C Nussbaum, filosof och professor i rättsetik vid University of Chicago. Nussbaum har även arbetat med utvecklingsprojekt för kvinnor i Indien.  

Nussbaum menar att det finns universella värden som ska upprätthållas i alla tider och i alla samhällen. Kärnan i Nussbaums förhållningssätt handlar om universella mänskliga förmågor, snarare än mänskliga rättigheter, som en förutsättning för ett gott mänskligt liv. Hon menar att en förmåga inte är förknippad med någon särskild tradition eller kultur och har inte sitt ursprung i västerländsk filosofi eller politik. En förmåga är något mycket större än en rättighet. Även om föreställningen om vad som utgör ett gott mänskligt liv är knutet till den enskilda individen – dvs. att den är subjektiv – så är inte synen på vilka mänskliga förmågor som krävs för att uppnå ett gott mänskligt liv förknippad med enskilda samhällen, kulturer eller traditioner. Den är inte relativistisk. Grundläggande förmågor kopplat till liv och hälsa är snarare, enligt Nussbaum, universella och spänner över tid och rum. 

För att individer ska kunna använda sina förmågor behöver en rad förutsättningar för detta vara uppfyllda. Det räcker inte att individen har rätt till något om individen inte får rätt förutsättningar för att använda sina förmågor eller hindras från att göra det. Exempelvis är det inte tillräckligt att vi i Sverige har rätt att själva bestämma om och med vem vi vill gifta oss när det finns unga kvinnor och män som på grund av hedersrelaterade normer och värderingar hindras från att själva välja sin framtida partner. Vi vet också att miljoner flickor och kvinnor världen över tvingas till att leva under förtryckande lagar och traditioner såsom barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning – och därmed berövas förutsättningarna för att uppnå grundläggande mänskliga förmågor.  

Individer oavsett kön, ålder, funktionsförmåga, sexuell läggning, religion, etnicitet och kulturell tillhörighet är fria att leva ett självvalt liv där de har möjlighet att tillägna sig nya sociala normer samt känna solidaritet och gemenskap med nya grupper och kulturer. Detta förutsätter frihet från alla former av tvång, förtryck och våld. TRIS hållning är följaktligen att alla är fria att fritt förfoga över sin egen sexualitet, att fritt få välja sin partner och fritt ingå äktenskap eller registrerat partnerskap. För att detta ska kunna förverkligas måste individer ges möjlighet att utveckla och använda sina mänskliga förmågor. Detta innebär att TRIS aktivt motarbetar förtryckande och förnedrande traditioner som hindrar individers utveckling såsom förbud mot utbildning och lönearbete, förbud mot att förfoga över materiella resurser och förbud mot att medverka i sociala aktiviteter. TRIS motsätter sig också normer och värderingar som syftar till att begränsa individens rörelsefrihet, att utesluta individer ur en gruppgemenskap om man bryter mot en norm, att bli vilseledd/tvingad till ett äktenskap mot den egna viljan samt att kontrollera kvinnors sexualitet genom exempelvis könsstympning.  


TRIS organisation

TRIS erbjuder en trygg arena fri från hedersnormer och begränsningar där individer, barn som vuxna, får tillgång till verktyg som möjliggör självvalda erfarenheter och en egen plattform i samhället.

TRIS arbetar för att målgruppen ska…

 • Få kunskap om sina rättigheter och skyldigheter i samhället

 • Ta ägandeskap för sin egen kropp

 • Bli en självständig individ

 • Bygga förutsättningar för ekonomisk och social trygghet

 • Klara av ett eget boende

För att nå våra målsättningar och visioner för målgruppen arbetar TRIS utifrån tre verksamhetsområden, nämligen en förebyggande, en akut samt en metod- och utbildningsverksamhet. Dessa tre verksamhetstyper arbetar nära varandra och utbyter kontinuerligt kunskaper och erfarenheter med varandra, vilket är en stor tillgång för organisationen i sin helhet.

TRIS förebyggande verksamhet

Den förebyggande verksamheten riktar sig till unga kvinnor och män som har ett inskränkt handlingsutrymme. TRIS arbetar med olika förebyggande satsningar för att möjliggöra ett friare handlingsutrymme rent fysiskt, men även i tanken, för dessa individer. Bland annat erbjuder TRIS läxhjälp med träffpunkt, kulturaktiviteter, simskola och idrottsaktiviteter.

TRIS akuta verksamhet

Den akuta verksamheten på TRISMadickengården - innefattar skyddade boenden och konsultativt familjehemsverksamhet med nationellt upptagningsområden. Madickengården har mångårig erfarenhet av att arbeta med hedersvåldsutsatta personer med eller utan intellektuell funktionsnedsättning. För varje placering har TRIS en regelbunden kontakt med handläggare inom socialtjänsten.

TRIS skyddae boenden och konsultativa familjehemsverksamhet tar emot vuxna, kvinnor som män, barn, par, HBTQ-personer samt personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

För mer information om TRIS akuta verksamhet Madickengården se Madickengarden.se.

TRIS metod- och utbildningsverksamhet

Metod- och utbildningsverksamheten grundar sig i forskning och praktisk erfarenhet från TRIS förebyggande och akuta verksamhet. TRIS erbjuder myndigheter, organisationer och andra aktörer utbildning i hedersrelaterat våld och förtryck utifrån olika inriktningar, varav en handlar om den specifika typen av utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck som finns bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. TRIS utvecklar även metoder för att arbeta förebyggande med målgruppen och har bland annat publicerat ett gruppmaterial som syftar till att förebygga utsatthet för hedersvåld och förtryck bland unga med intellektuell funktionsnedsättning.

TRIS samarbetspartners

TRIS samarbetar med Inkludera - en ideell förening som arbetar med starka sociala innovationer som utvecklats på gräsrotsnivå. Målet är att de sociala innovationerna blir nationella lösningar. Samarbetet med Inkludera inleddes 2017 där målet är att bygga finansiell hållbarhet och skala upp verksamhetens olika lösningar för målgruppen. Totalt samarbetar Inkludera med elva olika sociala organisationer. För mer information se www.inkludera.se.


TRIS projekt

TRIS arbetar ständigt med att ta fram nya och bättre metoder för att arbeta både förebyggande och akut mot hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS har sedan starten 2002 drivit ett flertal projekt som på olika sätt tagit sig an detta syfte.

Vill du få mer information om något specifikt projekt? Kontakta TRIS på info@tris.se

 

Pågående projekt

TRIS skapar och driver både lokala och nationella projekt i Sverige för att ta fram nya och bättre metoder för att motarbeta hedersrelaterat förtryck och våld.

 

Avslutade projekt

TRIS projekt har ökat kunskapen om hedersrelaterat förtryck och våld som drabbar personer med eller utan intellektuell funktionsnedsättning och hur man kan motarbeta det.


Sponsorer

TRIS har en mängd samarbetspartners, sponsorer och finansiärer som möjliggör vår verksamhet. Vill du också hjälpa TRIS att hjälpa kvinnor och barn ut ur hedersförtryck? Bli medlem, volontär eller sponsor!

 

TRIS i media

Intervjuer och artiklar om TRIS och vår verksamhet samlade på ett ställe.


TRIS historia

TRIS är en ideell organisation som arbetar med resultatinriktade förebyggande, akuta samt kompetenshöjande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. TRIS är även den första organisationen som kartlagt omfång och karaktär av det hedersrelaterade förtryck och våld som individer med en intellektuell funktionsnedsättning utsätts för i Sverige.

TRIS startades år 2002 av två systrar i Uppsala. Systrarna hade under uppväxten tjejkompisar som aldrig fick vara med på skolfester och klassresor. En kompis “försvann” och kom aldrig tillbaka. Det ryktades om att hon inte fick komma tillbaka till Sverige för att hon hade haft en pojkvän som hennes föräldrar inte accepterade. Efter den händelsen tog en av systrarna mod till sig och berättade för kuratorn på sin skola att en tjej i klassen var rädd för att bli bortgift. Kuratorn svarade att man gör så i vissa kulturer och att det kommer att gå bra. Det gick inte bra för klasskamraten. Hon fick aldrig någon hjälp.

Flera år senare mördades Fadime Sahindal i Uppsala. Året var 2002 och först efter denna tragedi vaknade Sverige och politikerna började förstå hur allvarligt hedersrelaterat förtryck och våld är. TRIS grundades detta år då behovet av ett förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i Uppsalas skolor var stort. Lärare, skolsköterskor och kuratorer hade inte tillräckligt med kunskaper och erfarenheter och de utsatta flickorna hade ingen att vända sig till.

TRIS historiska höjdpunkter

2019

 • TRIS belönas med medel ur H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige. Det är landshövding Göran Enander som nominerat värdiga kandidater från Uppsala län till fonden.

 • TRIS håller konferensen Gömd & Glömd om personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext samt presenterar Arvsfondsprojektet Gömd & Glömd.

2018

 • TRIS verksamhetschef Mariet Ghadimi utnämns till Årets Hedersupplänning 2018 av Länsstyrelsen i Uppsala län för sitt arbete inom TRIS.

 • TRIS tog emot pris för årets Sociala entreprenör på Faktum galan.

 • TRIS kartlägger förekomsten av hedersrelaterade normer och begränsningar bland alla niondeklassare i Uppsala kommun.

2017

 • TRIS verksamhetschef Mariet Ghadimi mottar Raoul Wallenbergpriset. Mariet får Raoul Wallenbergpriset för sitt engagemang och sin förmåga att få med sig andra mot hedersrelaterat våld och förtryck av unga kvinnor och män.

 • TRIS ingick ett partnerskap med Uppsala kommun som sträcker sig över tre år.

 • TRIS tog emot pris för Årets idé för livet av Skandia Idéer för livet.

2016

 • TRIS utformar en ledarutbildning utifrån Livscirkelns metodprogram.

 • TRIS blir beviljat treårigt projektstöd från Arvsfonden för projektet Gömd & Glömd.

2015

 • TRIS medverkar vid Västmanlands läns studiedag med 300 deltagare.

2014

 • TRIS fick besök av Kronprinsessparet

 • TRIS deltog på Nordiskt Forum 2014

 • TRIS medverkar i Almedalsveckan 2014

 • TRIS har premiär för filmen 10 minuter av frihet - en film om vardagsheder

 • TRIS mottar Anna Lindhs stipendium

 • Verksamhetschef Mariet Ghadimi får Uppsala kommuns hedersmedalj

 • TRIS öppnar sitt skyddandeboende Madickengården

2013

 • TRIS mottar det prestigefyllda Fadimepriset samt Fryshusets och Ifs Eldsjälspris för sitt förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

2012

 • TRIS publicerar rapporten Trippelt utsatt – om hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Rapporten är den första i Sverige som lyfter villkoren för unga med funktionsnedsättning.

 • TRIS anordnar en nationell konferens som fokuserar på individer med en intellektuell funktionsnedsättning som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

2011

 • TRIS startar sitt framgångsrika projekt Ronja. Ronja är ett koncept som genom idrott och hälsa arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Målet med Ronja är att introducera unga tjejer med inskränkt livsutrymme till ungdomsidrotten.

2010

 • TRIS påbörjar samarbetet med gymnasiesärskolor i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö.

2009

 • TRIS startar Projekt Nå vidare som resulterar i Sveriges första kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland ungdomar på gymnasiesärskolan.

2008

 • TRIS startar sitt projekt Lilla Rummet som idag är en etablerad verksamhet i organisationen. Lilla Rummet är ett förebyggande projekt för tjejer som lever med inskränkt handlingsutrymme.

 • TRIS startar sitt projekt Livscirkeln. Livscirkeln är ett arbetsmarknadsprogram för nyanlända kvinnor.

2006

 • TRIS inbjuds som sakkunniga till Nordiska Ministerrådet.

2005

 • En av TRIS styrelsemedlemmar tilldelas Uppsala kommuns jämställdhetspris.

2004

 • TRIS startar Donja-projektet i Uppsalas gymnasieskolor. Donja skapar möjligheter för elever att genom ett interaktivt lärande diskutera värdegrundsfrågor.

2003

 • TRIS blir arbetsgivare och en person blir anställd.

2002

 • TRIS – tjejer rätt i samhälletgrundas den 10 september.