Personuppgiftspolicy

ALLMÄN DATASKYDDSPOLICY FÖR TRIS

Tjejers Rättigheter i Samhället (”TRIS”) behandlar alltid dina personuppgifter med den respekt som situationen kräver. Denna policy riktar sig till dig som vi har en relation med genom vår verksamhet (politiker, företagsrepresentant, juridiskt ombud, tjänsteman); besökare på hemsidan; arbetssökande eller dig som på annat sätt har kontakt med oss.

Nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

1.1 Vem är personuppgiftsansvarig?

Tjejers Rättigheter i Samhället, org. nr 817606-9055, är personuppgiftsansvarig. Det innebär att det är TRIS som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i TRIS verksamhet.

1.2 Vart vänder du dig om du har frågor?

Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Talin Davidian på talin.davidian@tris.se eller 0774 - 40 66 00.

1.3 Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar in och behandlar alla de personuppgifter som du lämnar till oss, exempelvis när du söker en anställning, mailar oss eller anmäler dig till ett event. Vilka källor som vi samlar in personuppgifter från i övrigt framgår nedan under ”Varifrån samlar vi in dina personuppgifter”.

Personuppgifter vi behandlar:

 • Grundläggande information så som ditt namn, arbetsplats och arbetstitel.

 • Kontaktuppgifter så som adress, e-postadress och telefonnummer.

 • Information som du tillhandahåller i samband med möten eller event, så som krav på tillgänglighet till lokaler eller allergier.

 • Övrig information som du själv förser oss med, exempelvis CV och personligt brev.

1.4 Varifrån samlar vi in uppgifter om dig?

Vi samlar in uppgifter om dig och andra:

 • Genom vår hemsida

 • Via e-post sänt till och från TRIS.

 • När du förser oss med informationen genom kontakt med oss via möten, samtal, sociala medier, event eller genom att du fyller i formulär online.

Vi kan även komma att samla in eller få information om dig från andra källor, så som:

 • Offentliga register (ex: SPAR)

 • Samarbetspartners

1.5 Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter genom olika kanaler och för olika ändamål. Främst samlar vi in personuppgifter genom kontakt med dig, vår hemsida eller som en del av vår verksamhet. Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

Ändamål: För att undersöka användningen av vår hemsida.
Laglig grund: Intresseavvägning. TRIS berättigade intresse av att tillhandahålla och förbättra sin hemsida.

Ändamål: För att tillhandahålla uppgifter på din begäran, exempelvis besvarande av frågor om TRIS verksamhet.
Laglig grund: Intresseavvägning. Ditt och TRIS berättigade intresse av att tillgodose din begäran.

Ändamål: För att nå ut med informationsutskick om TRIS verksamhet.
Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen sker med stöd av TRIS berättigade intresse av att sprida kunskap om TRIS verksamhet.

Ändamål: För att administrera vår relation med dig samt upprätthålla våra kontaktlistor. Fullgöra avtal med dig Om det finns en överenskommelse mellan dig och TRIS.
Laglig grund: Intresseavvägning. TRIS berättigade intresse av att administrera relationen med dig eller den organisation du representerar.

Ändamål: För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.
Laglig grund: Fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Exempelvis våra förpliktelser enligt bokföringslagen m.m.

Ändamål: För att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Laglig grund: Intresseavvägning. TRIS berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Ändamål: För att rekrytera nya medarbetare.
Laglig grund: Intresseavvägning. TRIS berättigade intresse av att rekrytera nya medarbetare.

Hemsidan: När du använder vissa delar av hemsidan kan du bli ombedd att lämna personuppgifter, exempelvis när du söker en ledig tjänst eller anmäler dig till ett event. Syftet med behandlingen av personuppgifter framgår i dessa fall av sammanhanget och vi använder de personuppgifter du då lämnar endast för det syftet.

1.6 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Informationsutskick: Vi sparar dina personuppgifter för att skicka informationsutskick så länge som det funnits en aktiv kontakt med dig inom de senaste tolv månaderna. Om du avanmäler dig från våra utskick upphör vi med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Rekrytering: Personuppgifter i samband med rekrytering sparas under två år och en månad från senaste kontakt angående din ansökan.

Övrigt: När vi behandlar personuppgifter utanför ovan angivna situationer sparar vi dina personuppgifter så länge som det är motiverat utifrån sammanhanget. Det kan exempelvis vara när: vi har kontakt med dig via e-post, när du deltar i ett event, när vi tillhandahåller information på din begäran, information i cookies eller på grund av en rättslig förpliktelse.

1.7 Vilka kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med betrodda tredje parter som vi har ingått avtal med för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna policy. Personuppgifter delas med följande parter:

 • Professionella rådgivare, revisorer, IT-leverantörer, tredje part involverad i anordnandet av event eller när det är nödvändigt på grund av en rättslig förpliktelse.

Vi överför aldrig dina personuppgifter genom att sälja dem.

1.8 Hur skyddar vi dina personuppgifter?

TRIS skyddar dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, röjande, förändring eller radering i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

1.9 Vilka länder överför vi dina personuppgifter till?

Utöver vad som uttryckligen anges nedan behandlar vi endast dina personuppgifter inom EU/EES.

TRIS använder tjänsten Google Analytics för att mäta besöksstatistik på tris.se genom användning av cookies. Google har sin verksamhet i USA. När dessa personuppgifter delas med Google har TRIS säkerställt att skyddsnivån är likvärdig den som gäller inom EU/EES, genom Googles anslutning till ramverket EU-U.S. Privacy Shield, i enlighet med artikel 45 i dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer om ramverket här.

1.10 Vilka rättigheter har du gällande dina personuppgifter?

Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.

Rätt till rättelse och radering: Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter som sker med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.

Rätt till dataportabilitet: Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat och maskinläsbart format. Du kan även ha rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten: Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka in ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten* som är den svenska tillsynsmyndigheten för personuppgiftsbehandling. Du har även rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

*Dataskyddsmyndigheten hette Datainspektionen fram till 2018.

1.11 Cookies

En cookie är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma kaka.

TRIS använder nedanstående cookies för att möjliggöra delning av innehållet på hemsidan via sociala medier och för att mäta hur många besökare vi har på vår hemsida

Namn på cookie:

 • _sharethis_cookie_test_

 • _unam

 • _ga

 • _gat

 • _gid

 • _stid

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

1.12 Gäller policyn även för länkar till andra sidor?

TRIS policy gäller endast på TRIS hemsida och enlighet med denna integritetspolicy. Vi tar inget ansvar för hur personuppgifter behandlas när du besöker en annan hemsida via en länk från vår hemsida.