TRIS i media

Här samlar vi intervjuer och artiklar om TRIS i olika media.

 

10/9-2019 - UNT - Allt fler anmälningar om hedersförtryck i Uppsala

Artikel av journalisten Elin Sandow. Elin skriver att det är en allvarlig signal till politiker i Uppsala att så få orosanmälningar görs. Även om andelen anmälningar ökar så är 39 orosanmälningar för hela 2018 en indikation på att något inte stämmer. Detta visas tydligt i TRIS kartläggning UNG-018 som visar att 61 % av flickorna med föräldrar födda utanför Norden inte själva får välja sin framtida partner. Bland nämnda flickor är över 30 procent utsatta för allvarlig våld. Många flickor upptäcks inte och får ingen hjälp.

Hela artikeln kan läsas här - Allt fler anmälningar om hedersförtryck i Uppsala

30/7-2019 - P1 Morgon - Dramatisk ökning av anmälningar om tvångsgifte

My Hellberg, kanslichef på TRIS, deltog i P1 morgons inslag kring att antalet polisanmälningar om tvångsgifte har ökat de senaste åren. Med i inslaget är även Katarina Idegård, samordnare för hedersrelaterat våld och förtryck Göteborgs stad.

Hela inslaget kan höras här - Dramatisk ökning av anmälningar om tvångsgifte

12/7-2019 – Upsala Nya Tidning – TRIS har kartlagt hedersvåldet mot funktionsnedsatta

Artikel om den lättlästa boken ”Ingen ska bli gömd och glömd”. Artikeln belyser TRIS nya lättlästa bok ”Ingen ska bli gömd och glömd” som är en del av Arvsfondsprojektet ”Gömd och glömd”. Inom ramen för projektet har TRIS genomfört enkätundersökningar och intervjuat personal och deltagare i daglig verksamhet samt LSS-handläggare. Boken är unikt i sitt slag i och med att den är anpassad för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Artikeln uppmärksammar att hedersvåldet även drabbar personer med funktionsnedsättning – en grupp som kan vara mycket svår att upptäcka. Syftet med den nya lättlästa boken är att ändra på detta och sprida informationen om HRV till målgruppen själv, samt till personal som arbetar med målgruppen.

Läs hela artikeln i UNT - TRIS har kartlagt hedersvåldet mot funktionsnedsatta

17/06-2019 - Dagens Samhälle - Jämställdhetsmyndigheten måste förklara sig

Opinionsartikel av Gulan Avci och Maria Nilsson (Liberalerna). I tisdags kallade Arbetsmarknadsutskottet upp Lena Ag, generaldirektör på Jämställdhetsmyndigheten, på Liberalernas initiativ, för att klargöra varför Jämställdhetsmyndigheten inte vill att begreppet hedersrelaterat våld och förtryck ska skrivas in i läroplanen.

I debatten som följt skolverkets beslut att det hedersrelaterade våldet- och förtrycket inte borde ingå i läroplanen har det uppdagats att skolverket ignorerat tunga aktörer som Tjejers rätt i samhället (TRIS), Sveriges Kvinnolobby, Organisationen Barnverket och ett flertal andra som ingått i remissinstanserna och som yrkat på att begreppet hedersrelaterat våld och förtryck ska skrivas in i läroplanen.

Trots detta har Jämställdhetsmyndigheten anslutit sig till den grupp av remissinstanser som inte tycker att begreppet hedersrelaterat våld och förtryck ska skrivas in i läroplanen.
Läs hela artikeln här - Jämställdhetsmyndigheten måste förklara sig

16/06-2019 - Uppsala Nya Tidning - Skolverket valde att svika 

Sakine Madon på UNT har kontrollerat vilka referenspersoner skolverket valt att lyssna på och vilka som ignorerats när de valde att inte ta med begreppet ”hedersrelaterat våld och förtryck” i läroplanen, och motiverade det med risken för att "olika grupper ställs mot varandra". Artikeln ger en tydlig sammanställning av remissvaren från föreningar och andra aktörer där förutom TRIS och andra organisationer som arbetar emot HRV även Skolinspektionen och Folkhälsoinstitutet är myndigheter som i sina svar reagerar på att det specifika hedersrelaterade förtrycket inte nämns. .

Läs hela artikeln här - Skolverket valde att svika 

10/06-2019 - Dagens Arena - Riv oskuldsnormens begränsande murar

Liv Beckströms ledare i Dagens Arena handlar om lagen om äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa samt om den rapport där TRIS har kartlagt hedersrelaterat våld och förtryck av unga i Uppsala (UNG018) och om hur rapporten fångar upp potentiella brottsoffer för barn- och tvångsäktenskap.

“Den lag mot äktenskapstvång som Sverige fick år 2014 har uppenbart inte räckt till för att öka skyddet mot att giftas bort mot sin vilja. Därför är det bra att den nu är på väg att skärpas..“ Begreppet hedersrelaterat våld och förtryck har kommit att bli en del av vår gemensamma förståelse av denna särskilda utsatthet.
Det blir då ännu obegripligare att Skolverket då står fast vid sitt egendomliga beslut »att inte använda det specifika begreppet hedersrelaterat våld och förtryck för att inte andra former av förtryck ska tappas bort i utbildningen.

Läs hela ledaren här - Riv oskuldsnormens begränsande murar

01/06-2019 - Uppsala Nya Tidning - Ett svidande svek mot utsatta – Skolverket och Jämställdhetsmyndigheten borde lära sig av TRIS

Sakine Madon på UNT skriver om TRIS remissvar till Skolverket. TRIS menar att inte nämna hedersrelaterat våld och förtryck i läroplaner är ett aktivt osynliggörande av det specifika våldsutsatthet tusentals unga utsätts för i Sverige. TRIS verksamhetschef menar att det minsta Skolverket kan göra är att hamna rätt. Allt annat är ett svek och direkt oanständigt.

Madon lyfter även Jämställdhetsmyndighetens remissvar där de är positiva till Skolverkets hållning att inte använda begreppet hedersrelaterat våld och förtryck istället för att markera mot Skolverkets förslag.

Läs hela artikeln här - Ett svidande svek mot utsatta – Skolverket och Jämställdhetsmyndigheten borde lära sig av TRIS

31/05-2019 - DN - Skolverket kan inte önska bort hederskulturen

Ledarredaktionen på DN skriver om Skolverkets vägran att använda uttrycket hedersrelaterat våld och förtryck i läroplaner att Sverige måste ha kommit längre än så i kampen mot det hedersrelaterade våldet. Att Skolverket inte vill tala om hederskultur eftersom det skulle innebära att ”grupper ställs mot varandra är en lyx som betalas av alla de tusentals ofta unga kvinnor och män vars liv kraftigt begränsas med hedern som förevändning. Artiklen tar bland annat upp TRIS remissvar till Skolverket.

Läs hela artiklen här - Skolverket kan inte önska bort hederskulturen (Artikeln uppdaterades 2019-06-01)

28/05-2019 - SVT Nyheter - TRIS: ”De göms av familjen och glöms av samhället”

Artikel om projektet och konferensen Gömd och Glömd

I artikeln belyser SVT Nyheter projektet Gömd och glömd och den information om vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext som projektet handlar om.
Projektet har belyst att kunskapen om vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext i Sverige är låg.
Målgruppen är i en utsatt belägenhet:

  • En av fem av personer i målgruppen får inte bestämma vem de ska vara ihop med.

  • En av fyra av personer i målgruppen får inte bo tillsammans med vem de vill.

  • En av tre av personer i målgruppen får inte ha sex för sina föräldrar.

För att uppmärksamma målgruppens utsatthet anordnade TRIS en konferens där yrkesverksamma, politiker, LSS-handläggare och personer ur målgruppen närvarade.

Läs hela artikeln - SVT Nyheter

28/05-2019 - SVT Nyheter - ”Sara” blev utsatt för hedersrelaterat våld – här är hennes historia

Intervju med “Sara” som flytt från hedersvåldet

En av de viktigaste delarna i TRIS projekt Gömd och glömd , som har genomförts i hela Sverige, har varit att inkludera målgruppen. SVT-Nyheter publicerar ett klipp med en intervju med “Sara” som berättar att hon under flera års tid blev utsatt för hedersrelaterat våld av sin familj. En dag fick ”Sara” nog och flydde.

Läs hela artikeln - SVT Nyheter

22/03-2019 - Dagens Samhälle - En hedersstudie som suddar ut konturerna av våldet

Artikel som jämför SGM-studien med UNG-018 från TRIS

Artikeln jämför två kartläggningar av det hedersrelaterade förtrycket och våldets (HRV) omfång bland ungdomar i årskurs 9. Den ena gjord i Stockholm, Göteborg och Malmö (SGM-studien) och den andra i Uppsala (U-studien). U-studien är TRIS studie UNG-018. Båda kartläggningarna har använt samma frågeformulär men sättet på vilket svaren har bearbetas och analyserats skiljer sig.

I artikeln problematiserar författarna (Docent Astrid Schlytter och Fil.Dr. Devin Rexvid) SGM-studiens indelningsgrunder och presenterar U-studiens begrepp och resultat, bland annat för att visa på skillnaderna mellan dem och därmed deras roll i det politiska förändringsarbetet. Till skillnad från SGM-studien har U-studien fokus på flickors oskuldskrav och dess koppling till äktenskap och våld, vilket tydliggör skillnaderna i pojkars och flickors livsvillkor. 

Här finns hela artikeln - En hedersstudie som suddar ut konturerna av våldet.

14/02-2019 - SvD - De som inte får bli kära

Intervju med TRIS verksamhetschef Mariet Ghadimi

TRIS har genomfört en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala, Ung 018. Ung 018 presenteras den 26 februari 2019. Bakgrunden till kartläggningen är att regeringen har beslutat att genomföra en samlad, flerårig satsning för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Satsningen innefattar uppdrag till länsstyrelser och andra myndigheter, stöd till lokalt arbete samt till förebyggande verksamhet.

En fråga som har ställts i enkäten som över tusen elever i årskurs nio har besvarat är "om du blir kär i någon som din familj eller släkt inte accepterar, vad tror du skulle hända då?" Hedersnormer handlar om så mycket mer än att kontrollera sexualiteten, de berövar även de unga rätten att älska någon och älskas tillbaka. Kärleksförbudet är påtagligt, konsekvenserna av att bli kär så allvarliga. I artikeln diskuteras riskerna och konsekvenserna som hedersnormer, oskuldskrav och kärleksförbud för med sig för ungdomarna.
Här finns hela intervjun - De som inte får bli kära.

26/06-2018 - Uppsala Nya Tidning - Utbrett hedersförtryck bland Uppsalas unga

Artikel om hedersförtryck bland unga i Uppsala

Hur utbrett är hedersförtryck bland unga i Uppsala? Det är en fråga som det tidigare enbart spekulerats i. Nu finns fakta. De visar bland annat att 19 procent av flickorna och 12 procent av pojkarna antingen inte alls får vara med och bestämma vem de ska gifta sig med eller att valet är villkorat.

Artikeln handlar om den enkät om hedersförtryck som under våren delats ut i samtliga klasser i årskurs nio i de kommunala tätortsskolorna i Uppsala kommun, totalt tretton skolor. 1 063 elever har besvarat enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 91 procent. I artikeln besvarar TRIS verksamhetschef Mariet Ghadimi frågor om enkäten och vad resultaten av den innebär.
Här finns hela intervjun - Utbrett hedersförtryck bland Uppsalas unga

20/06-2018 - Uppsala.se - TRIS-grundaren utsedd till Årets Hedersupplänning

Artikel om prisutdelningen

TRIS verksamhetschef Mariet Ghadimi utsågs till årets hedersupplänning 2018 i en ceremoni på Uppsala slott.Årets Hedersupplänning utses varje år av Länsstyrelsen i Uppsala län. Sedan 1991 har utmärkelsen tilldelats någon som är född eller verksam i Uppsala län eller som på annat sätt har nära anknytning till länet.
Här finns hela artikeln TRIS-grundaren utsedd till Årets Hedersupplänning

19/6-2018 - P4 Uppland - Grundaren av TRIS är årets hedersupplänning

Radiointervju med TRIS verksamhetschef Mariet Ghadimi

Mariet Ghadimi tilldelades utmärkelsen årets hedersupplänning av landshövdingen Göran Enander vid Uppsala slott.
Här finns intervjun att lyssna på Grundaren av TRIS är årets hedersupplänning

19/08-2017 - raoulwallenberg.se - Mariet Ghadimi vinnare av Raoul Wallenbergpriset 2017

Intervju med TRIS verksamhetschef Mariet Ghadimi

När TRIS grundades visste jag inte att det skulle växa och utvecklas till den organisation TRIS är idag. Från att vi var några unga kvinnor som arbetade ideellt från min systers vardagsrum är vi idag en verksamhet med ett 20-tal anställda med en nationell jourtelefon för våldsutsatta och yrkesverksamma som möter våldsutsatta. 

Mariet Ghadimi berättar om TRIS, sig själv och hur både hon och organisationen har växt och utvecklats och hur de gör skillnad.
Här finns hela intervjun - Mariet Ghadimi vinnare av Raoul Wallenbergpriset 2017

20/01-2017 - Uppsala Nya Tidning - Så fostras pojkar in i hederförtryck

Artikel om att TRIS anordnar temadag om pojkar och unga män i en hederskontext inför minnesdagen av Fadime.

För att förebygga hedersvåld behöver vi uppmärksamma pojkars och unga mäns roll som både offer och förövare i en hederskontext. Förövare för att de kontrollerar och förtrycker närstående tjejer och kvinnor. Offer för att de dels uppfostras att kontrollera kvinnor i sin närhet och dels för att de själva utsätts för tvångsgifte och uppfostringsresor, säger My Hellberg som är kanslichef på TRIS till UNT.

TRIS har bjudit in forskarna Astrid Schlytter och Devin Rexvid som kommer tala om sin senaste bok Mäns heder: att vara både offer och förövare. Till UNT säger Rexvid att – Hederskulturen gör att pojkarna är med och kränker närstående kvinnors grundläggande fri- och rättigheter.

Här finns hela artikeln - Så fostras pojkar in i hederförtryck