Utbildningspaket

TRIS anpassar utbildningar om hedersrelaterat förtryck och våld till ett skräddarsytt utbildningspaket för din organisations behov. Nedan presenteras en övergripande modell över hur man kan sätta ihop ett skräddarsytt utbildningspaket från TRIS

 

Nivå 1 - Basutbildning följt av en eller två inriktningar

  • Basheder

  • Inriktning: Ungdomar i en hederskontext

  • Inriktning: Personer med intellektuell funktionsnedsättning i en hederskontext

Nivå 2 - påbyggnadsutbildning med ett eller flera teman

  • Tema: Förekomst och karaktär av utsattheten för hedersrelaterat förtryck och våld

  • Tema: Tvångs-och barnäktenskap

  • Tema: Könsstympning

  • Tema: Att upptäcka och förebygga hedersrelaterat förtryck och våld

Nivå 3 - Teoretisk fördjupning

  • Teoretisk fördjupning: Integration och främjandet av mänskliga förmågor som motpol till HRV

 

Kursinnehåll

Basheder

Basen i TRIS utbildningspaket består av en grundläggande genomgång av de bakomliggande mekanismerna i den hedersrelaterade värdegrunden. Vi fokuserar på att förklara de centrala komponenterna som bidrar till att upprätthålla en struktur inom vilken individer – kvinnor som män – utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.

Exempelvis presenterar vi en grundläggande förståelse kring hedersbegreppet. Vi ger också en förklaring kring vad dessa strukturer får för konsekvenser för barns socialiseringsprocess. Bland annat belyser utbildningen hur relationer mellan systrar och bröder kan ta sig uttryck i en hederskontext med fokus på förväntade roller och maktutövning.

Bashederutbildningen kompletteras med en eller två av våra inriktningar som i sin tur fylls på med ett eller flera teman. Ett exempel på ett av de vanligaste utbildningspaketen är Basheder med inriktning mot ungdomar i en hederskontext inklusive temat kring tvångs- och barnäktenskap. Till detta kan en genomgång av förekomst och karaktär av utsattheten för hedersrelaterat förtryck och våld anslutas. På så sätt bygger man ihop ett skräddarsytt utbildningspaket.

Inriktning: Ungdomar i en hederskontext

Utifrån både forskning och mångårigt praktiskt arbete med ungdomar i en hederskontext erbjuder TRIS en genomgång av flickor och pojkars olika förutsättningar och riskfaktorer inom en hederskontext.

Inriktning: Personer med intellektuell funktionsnedsättning i en hederskontext

TRIS har en unik erfarenhet och kunskap om personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext. Utifrån våra egna studier, internationell forskning samt praktisk erfarenhet av målgruppen erbjuder TRIS en utbildningsinriktning som är särskilt utformad för att lyfta specifika sårbarhetsfaktorer för personer med intellektuell funktionsnedsättning som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.

Tema: Förekomst och karaktär av utsattheten för hedersrelaterat förtryck och våld

Hur omfattande är utsattheten för hedersrelaterat förtryck och våld – bland unga respektive bland personer med intellektuell funktionsnedsättning? Hur skiljer sig utsattheten hos flickor/kvinnor jämfört med pojkar/män inom en hederskontext? Här erbjuder TRIS en presentation av forskningsresultat och aktuella rapporter som belyser förekomsten och karaktären av det hedersrelaterade våldet och förtrycket bland dels ungdomar i Sverige, dels specifikt personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Tema: Tvångs-och barnäktenskap

En av de allra vanligaste och tydligaste företeelserna inom en hederskontext är tvångsäktenskap som kan drabba såväl barn som vuxna, män som kvinnor.

Tema: Könsstympning

Inom en hederskontext utövas kontroll av kvinnors kroppar och sexualitet. Detta kan manifesteras på många olika sätt. Könsstympning är ett av de grövsta uttrycken för denna typ av kontroll över kvinnor.

Tema: Att upptäcka och förebygga hedersrelaterat förtryck och våld

Hur upptäcker man som yrkesverksam individer som kan befinna sig i riskzonen för att drabbas av hedersrelaterat förtryck och våld? Vilka varningssignaler bör man vara uppmärksam på? Beroende på om det gäller ungdomar generellt eller personer med intellektuell funktionsnedsättning specifikt så erbjuder vi en genomgång av observationspunkter när det gäller utsatthet för hedersrelaterat förtryck och våld för den aktuella målgruppen.

Teoretisk fördjupning: Integration och främjandet av mänskliga förmågor som motpol till HRV

Som det sista steget i vårt utbildningspaket erbjuder TRIS en fördjupning i förståelsen av hedersrelaterat våld och förtryck ur teoretiska perspektiv som tar fasta på integrationsarbete och mänskliga förmågor. Här diskuteras hur hedersrelaterat förtryck och våld hindrar individers fulla potential och möjlighet att använda sina mänskliga förmågor. Dessutom presenteras en modell för integration som ett analytiskt verktyg för att synliggöra individens roll inom olika institutioner i samhället. Denna modell diskuteras i relation till de konsekvenser som drabbar individer som lever i en hederskontext. Syftet är att diskutera ett förhållningssätt som strävar efter att fungera som en motpol till det hedersrelaterade våldet och förtrycket.

Handledning

Som ett komplement till våra utbildningar erbjuder TRIS även handledning.

Läs mer om våra handledningspaket här.


Vidareutveckling

TRIS arbetar ständigt med att uppdatera och utveckla utbildningarna. I takt med att pågående projekt avslutas så arbetar vi för att ta fram nya metoder och infallsvinklar till våra utbildningspaket baserade på ny information från genomförda projekt.S F