10 minuter av frihet - En film om vardagsheder

TRIS film 10 minuter av frihet visar hur situationen för ungdomar som utsätts för vardagsheder ser ut.

TRIS film 10 minuter av frihet visar hur situationen för ungdomar som utsätts för vardagsheder ser ut.

”10 minuter av frihet” är en film om hedersrelaterat förtryck och våld så som det yttrar sig varje dag i ungdomars liv. Vi har valt att kalla den formen av dagliga återkommande begränsningar vars syfte är att kontrollera unga personers vardagsliv för vardagsheder. Kärnan i vardagsheder är att barn och unga förväntas följa normer som krockar med majoritetssamhällets normer. Det kan förklaras som inskränkningar i livsutrymmet med ett tydligt inslag av ett föräktenskapligt kärleksförbud och oskuldskrav. Det omfattar oftast en tyst förväntan från familj och nätverk att barn och unga ska kontrollera varandras uppförande och rapportera hem olämpligt beteende. Ryktesspridning mellan unga är vanligt förekommande inslag.

Vardagsheder kan exemplifieras som, men är inte begränsad till, inskränkningar och kontroll av vem den unge umgås med under skoltid och på fritiden, hur den unge klär sig, vad den unge äter, vad den unge gör på fritiden och den unges aktiviteter på sociala medier. Det kan handla om att pojkar förväntas kontrollera flickor och rapportera hem men det kan även handla om en tyst överenskommelse mellan pojkar om att övervaka varandras systrar och rapportera till varandra om någons syster eller kvinnlig bekant gör något som anses olämpligt.

Kontrollen sker ofta via både latenta och/eller uttalade hot om våld, hot om ytterligare minskat livsutrymme och/eller att inte själv få bestämma vem man ska gifta sig med. För att försöka utöka sitt eget livsutrymme använder ungdomar och främst flickor olika strategier.

Den allra vanligaste strategin är anpassningsstrategin, vilket innebär att den unge anpassar sig till de normer och förväntningar som finns med förhoppning att livsutrymmet ska öka. Ett exempel på denna strategi är en flicka som skyndar sig hem för att göra de hushållssysslor som hon är ålagd, detta i sin tur för att få tid över till att göra det hon vill – studera.

Det har kommit till vår kännedom att begreppet vardagsheder kan uppfattas som ett försök att förminska eller gradera olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Det vill säga att viss form av hedersrelaterat våld och förtryck är mindre allvarligt eller subtilt.
Vi på TRIS avråder bestämt från en sådan tolkning av begreppet vardagsheder.

Valet att använda begreppet vardagsheder bottnar i vårt arbete med TRIS film 10 minuter av frihet. Under framtagningen av filmen bildades en referensgrupp av flickor som själva levt med hedersrelaterat våld och förtryck. Filmen bygger på flickornas egna erfarenheter och begreppet vardagsheder är flickornas eget val. Begreppet ska i första hand förstås som att hedersrelaterat våld och förtryck inte är en enstaka isolerad händelse utan det är begräsningar, förtryck, hot och våld som sker varje dag och som fullständigt tar över hela tillvaron för främst flickor. Det blir en del av vardagen och tillslut slutar man som flicka reflektera över det. Att kalla det för vardagsheder var ett sätt för flickorna i filmens referensgrupp att aldrig glömma bort att hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att bevara familjens heder och det kan endast en flicka göra som kan visa att hon följer påbjudna oskuldsnormer.

10 minuter av frihet har vunnit högsta pris inom kategorin ”Cultural” i en av världens mest prestigefyllda filmfestivaler - Telly Awards med över 12 000 inskickade bidrag per år från hela världen. Filmen riktar sig till yrkesverksamma inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, samt för ungdomar.

Tillhörande arbetsmaterial med övningar och diskussionsfrågor finns att ladda ner här.

Du kan även beställa handledning och utbildning av TRIS för att få tips och råd på hur man kan arbeta förebyggande mot vardagsheder. Kontakta TRIS via info@tris.se.

Se 10 minuter av frihet på youtube

Se trailern för filmen 10 minuter av frihet

S F