Projekt Livscirkelprogrammet – en väg in i samhället!

TRIS driver under 2019 ett projekt inom ramen för tidiga insatser för asylsökanden (TIA) i Uppsala län. Projektet som går under namnet Livscirkelprogrammet – en väg in i samhället finansieras av Länsstyrelsen i Uppsala län. Syftet med insatsen är att möjliggöra en tidigare etablering i samhället och arbetslivet för asylsökande individer.

Metodprogrammet Livscirkeln  

Livscirkelprogrammet är ett metodprogram som syftar till att möjliggöra ekonomisk självständighet för nyanlända kvinnor. TRIS har sedan 2008 utvecklat Livscirkeln som projekt. Under åren 2014-2017 ingick Livscirkeln i ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Metodprogrammet Livscirkeln utgår från ambitionen att stärka individers tro på sig själva och sina förmågor. Genom deltagande i Livscirkelprogrammet får individer tillgång till verktyg och resurser för att uppnå en sådan utveckling. Metodprogrammet är uppbyggt av tre delar, varav de två första bygger på en empowerment-modell på tjugo steg med fokus på självkännedom, målsättningar och färdplan, samt kunskapsinlärning kring det svenska samhället och arbetslivet. Under del tre introduceras deltagarna till praktik, provanställning eller fortsatta studier.  

Syfte  

Projektet Livscirkelprogrammet – en väg in i samhället riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med asylsökande individer. Projektet har som syfte att sprida Livscirkelprogrammet till relevanta aktörer inom det civila samhället, studieförbund samt näringslivet.  

Mål  

Projektets målsättning är att utbilda relevanta aktörer som möter asylsökande kvinnor inom Uppsala län med kunskap och verktyg som banar väg för en bättre introduktion in i det svenska samhället och arbetslivet. Utbildningen av dessa aktörer utgår från TRIS framtagna och beprövade metodprogram Livscirkeln.  

Genomförande  

Under projektåret 2019 kommer bland annat följande att ske inom ramen för projektet:  

  • Hålla seminarier/workshops där aktörer med intresse för Livscirkelprogrammet bjuds in.  

  • Anordna utbildningsdagar för yrkesverksamma som ska sprida och använda sig av Livscirkelprogrammet.  

  • Skapa förutsättningar för att bilda ett nätverk bestående av aktörer som ska arbeta vidare med Livscirkelprogrammet. Nätverket ska fortleva efter projekttidens slut. 

S FPågående