Pojkar, heder och idrottssverige

TRIS har sedan organisationens bildande år 2002 fokuserat på kvinnors och flickors utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. Men bit för bit har även pojkars roll i hederskontexten, både som förövare och offer, blivit mer uppenbar. För att närmare studera denna komplexa roll hos pojkar i en hederskontext påbörjade TRIS, med projektmedel från MUCF (Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor), projektet ”Pojkar, heder & idrottssverige” i november 2015.

Syfte

Syftet med projektet var att kartlägga idrottsföreningarnas kunskap och erfarenhet av pojkarnas dubbla roller som både förövare och offer. Detta för att i sin tur se om idrottsrörelsen har möjlighet att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld. Samtidigt används data som samlas in under projektet för att visa omfång och karaktär av de dominerande värderingarna som råder bland pojkarna.

Mål

Målet för projektet var att kunna identifiera idrottsrörelsens möjligheter att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld bland pojkar. Förhoppningen är att man genom kartläggningar av idrottsföreningars erfarenhet och kunskap kan få en bättre bild av pojkars utsatthet för hedersnormer.

Genomförande

Projektet nådde ut till 16 idrottsföreningar och ett 80 - 100 ledare. Genom enkäter, intervjuer, utbildningar och seminarier har vi fått en första inblick i pojkarnas livssituation. Erfarenheterna från alla personliga möten samt det insamlade empiriska materialet har bidragit med värdefull kunskap om pojkars förutsättningar och utmaningar i en hederskontext.

S FAvslutat