Nå vidare

Nå vidare var ett projekt om hedersrelaterat våld bland unga med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. I projektet arbetade TRIS för att utveckla metoder för att arbeta med målgruppen samt sprida kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet vände sig främst till yrkesverksamma som möter målgruppen.

Syfte

Trots att mycket resurser har satsats på arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld så hade ingen hittills arbetat med hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige. Tack vara Arvsfonden fick TRIS, som enda organisation i Sverige, möjlighet att uppmärksamma målgruppen och den specifika utsatthet som dessa ungdomar lever med.

Syftet med projektet Nå vidare var att ta fram metoder för förebyggande arbete och att sprida kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld till yrkesverksamma som möter ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet vände sig främst till de yrkesverksamma som i sitt arbete möter ungdomar som är i riskzonen för att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld, men även till ungdomarna själva.

Mål

Målet med projektet Nå vidare var att öka kunskapen om hedersrelaterat förtryck hos yrkesverksamma som möter ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning som är i riskzonen för att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Målet var även att ta fram ett tjejgruppsmaterial och ett metodstöd för framtagande av anpassade handlingsplaner för att förebygga hedersrelaterat förtyck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Genomförande

Under projekttiden har Nå vidares tjejgruppsmaterial testats på två tjejgrupper och mer än 1000 yrkesverksamma har deltagit i projektets föreläsningar och konferenser. Vidare har ett metodstöd för att utveckla en handlingsplan mot hedersvåld publicerats under hösten 2014 och Nå- vidare projektets tjejgruppsmaterial testats i fyra städer under våren 2015. Under sommaren 2015 färdigställdes och trycktes Nå- vidares tjejgruppsmaterial för att under hösten 2015 spridas till andra kommuner och testas där.

Efter projektet

Genom projektet har målgruppen ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld uppmärksammats. Detta har bland annat bidragit till att några av landets länsstyrelser har tagit upp denna målgrupp som en fokusgrupp vid utlysningar av projektmedel vilket gör att även andra kan börja arbete med målgruppen.

Vidare dokumenteras och sprids projektets erfarenheter genom Nå vidares tjejgruppsmaterial samt genom metodstödet för framtagande av handlingsplaner som är anpassade för målgruppen och som även innehåller instruktioner för hur exempelvis andra kommuner ska kunna ta fram eller utveckla en sådan handlingsplan.

Samarbetspartners och finansiärer

Nå- vidare projektet finansierades av Arvsfonden och samarbetade med Specialpedagogiska skolmyndigheten, Språnget daglig verksamhet i Angered, Söderportgymnasiet i Kristianstad och Värnhemsskolan i Malmö, Lindholmen och Stora Holm gymnasiesärskola i Göteborg, utbildningsförvaltningen och kvinnofridssamordnaren i Malmö med flera.

Publikationer

  • Rapporten “Trippelt utsatt” – om hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar på gymnasiesärskolan.

  • Metodstöd för att utveckla en handlingsplan för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld på gymnasiesärskolor. Till metodstödet kan man även köpa till utbildningspaket och handledningspaket.

Rapporten och Metodstödet “Trippelt utsatt” kan du ladda ner eller beställa från TRIS publikationer.
Där kan man också ladda ner skriften “Att vara funktionsnedsatt och leva i en hederskultur”som ger en kortfattad vägledning för yrkesverksamma kring arbete med målgruppen.

S FAvslutat