Livscirkeln arbetsmarknad

Livscirkeln var ett integrations- och arbetsmarknadsprojekt för nyanlända kvinnor från 18 år inom etableringen. Projektet drevs tillsammans med Uppsala Arbetsförmedling och deltagarna erbjöds bland annat möjligheter till självutveckling, praktisk arbetsträning samt måluppfyllelse. Målet var att deltagarna skulle tillgodogöra sig mer inflytande över sina liv genom att ta del av kunskap om det svenska samhället och hur man möjliggör självförsörjning.

Syfte

Syftet med Livscirkeln är att utifrån individens kompetens, förmåga och motivation rusta och coacha den enskilde individen så att hon kan bygga en plattform i samhället. Plattformen ska möjliggöra och öka förutsättningarna för integration genom en egen hållbar försörjning.

Mål

  • Tydliggöra individens rättigheter och skyldigheter i samhället.

  • Tillgodose individen teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter för hur de kan söka arbete, utbildning eller starta eget företag.

  • Ge deltagarna möjlighet att identifiera sina resurser och sätta upp konkreta kortsiktiga och långsiktiga mål.

  • Möjliggöra för deltagarna att införskaffa sig ett större nätverk.

  • Utbilda deltagarna om vikten av egenförsörjning.

  • Att samtliga deltagare erbjuds möjlighet till lämplig sysselsättning (arbetsträning) i form av praktik, provanställning eller studier.

  • Att samtliga deltagare har skapat en framtidsplanering kring sysselsättning och egenförsörjning.

  • Att minst 50% av deltagarna fortsätter med studier, praktik eller arbete efter avslutat projekt.

Genomförande

År 2008 började TRIS med projektet Livscirkeln. Livscirkeln syftade till att möjliggöra ekonomisk självständighet för kvinnor som hade särskilda sårbarhetsfaktorer som t.ex. psykiskt trauma, språksvårigheter, bristfällig kunskap om samhället, litet eller obefintligt nätverk samt normer som starkt skiljde sig från majoritetssamhället.

Genom projektet Livscirkeln har TRIS hjälpt individer med att ta tillvara på sina möjligheter och förmågor, och skapat broar till olika arenor i samhället för att kunna möjliggöra vägar in i egenförsörjning. Arbetet inom projektet Livscirkeln har även inneburit ett förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck då många av de kvinnor som deltagit i Livscirkeln lever med en hedersrelaterad värdegrund.

Sedan starten 2008 har TRIS hjälpt ett flertal kvinnor in i arbetslivet och utbildningsväsendet. Arbetet har inneburit att lyfta deltagarnas självkänsla och synliggöra deras inneboende möjligheter samt ge dem stöd att förändra och/eller förbättra sina förutsättningar till egenförsörjning.

Under projekttiden har Livscirkeln tagit fram ett metodprogram kring hur man kan arbeta med nyanlända kvinnor med särskilda sårbarhetsfaktorer. Materialet har testats på 9 kvinnogrupper och en slutgiltig version har tagits fram för en metodhandbok. Under hösten och vintern 2016 har TRIS tagit fram en ledarutbildning utifrån Livscirkelns metodprogram. Målet är att metodprogrammet och utbildningen ska spridas till andra aktörer som arbetar med målgruppen.

Finansiering

Livscirkeln arbetsmarknad finansierades av Uppsala Arbetsförmedling

S FAvslutat