Projekt Gömd och Glömd

Med hjälp av finansieringsstöd från Arvsfonden startade TRIS år 2016 projektet Gömd och Glömd för att kartlägga och öka kunskapen om vuxna personer, både män och kvinnor, som har en intellektuell funktionsnedsättning och som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.

Gömd och Glömd - ett projekt om vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext

TRIS har i mer än 10 år arbetat med målgruppen ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS är den första organisationen i Sverige som fokuserar på denna målgrupp. TRIS mångåriga arbete har bland annat bidragit till att målgruppens särskilda utsatthet blivit känd, främst på gymnasiesärskolor. Trots de nya kunskaper som TRIS samlat in finns det fortfarande stora kunskapsluckor kring målgruppen, vilken även inkluderar pojkar och unga män med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att synliggöra maskulinitetsnormer, våldsbeteende och våldsutsatthet bland vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext. Projektet syftar också till att samla in och sprida projektets erfarenheter och kunskaper till myndighetsutövare och andra yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen.

Mål

Projektet har fyra huvudmål. Dessa är att:

  • Kartlägga hedersvåldsutsatthet bland assistansberättigade

  • Inhämta LSS-handläggares erfarenheter och kunskaper om vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext

  • Inhämta erfarenheter och kunskaper om vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext från den dagliga verksamhetens personal

  • Sammanställa projektets erfarenheter och resultat i en rapport som även innehåller andra aktörers resultat, kunskaper och erfarenheter kring målgruppen kopplat till hedersrelaterat förtryck och våld, sexualitet och självbestämmande, och våld generellt

Genomförande

Projektet kommer att vända sig till LSS-handläggare och daglig verksamhet (personal respektive deltagare) i olika kommuner runt om i landet för att genomföra djupintervjuer och enkäter. Under arbetets gång kommer vi även att ha kontinuerlig kontakt med referensgrupper bland LSS-handläggare samt personal respektive deltagare på daglig verksamhet.

Efter projekttidens slut kommer projektresultaten att spridas till yrkesverksamma som på olika sätt kommer i kontakt med målgruppen. Projektresultaten kommer också att göras tillgänglig för personer med intellektuell funktionsnedsättning genom en lättläst skrift.

Samarbetspartners och finansiärer

Projektet finansieras av Arvsfonden.

 

Konferens Gömd & Glömd

Den 20:e maj 2019 höll TRIS en heldagskonferens om projektet Gömd & Glömd.

Under konferensen fick deltagarna bland annat ta del av:

Ett öppningsanförande hölls av Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation. Åsa presenteras av Micke som är en representant från referensgruppen för deltagare och personal på daglig verksamhet inom ramen för vårt projekt Gömd och Glömd.

Micke har varit en aktiv deltagare i referensgruppen och delat med sig av sina kloka tankar och frågeställningar i diskussioner kring exempelvis allas lika värde, delaktighet i samhället, jämställdhet och i frågor som rör rätten till sitt eget liv.

Micke är en stark och viktig röst för alla dem ur målgruppen som av olika skäl inte kan göra sina egna röster hörda på scenen.

S FPågående