Om organisationen

TRIS är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi möter unga kvinnor men även män som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Vi har särskild kompetens i att möta ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck och som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Vi ansluter oss till idén om universella mänskliga rättigheter, lika för alla oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, klass, religion, etnicitet och kulturell tillhörighet. I organisationen arbetar vi för en fri debatt, ett fritt flöde av information och fri forskning om de strukturer och mekanismer som leder till förtryck av människor.

Vi anser människor är fria att leva ett självvalt liv där de har möjlighet till att tillägna sig nya sociala normer, känna solidaritet och gemenskap med nya grupper och kulturer. En förutsättning för detta är dock frihet från alla former av tvång och förtryck. Vi anser följaktligen också att alla har rätt att fritt foga över sin egen sexualitet samt att fritt välja partners och fritt ingå äktenskap eller registrerat partnerskap.

Detta innebär att TRIS aktivt motarbetar förtryckande och förnedrande traditioner som hindrar individers utveckling såsom förbud mot utbildning och lönearbete, förbud mot att förfoga över materiella resurser, förbud mot att medverka i sociala aktiviteter, begränsningar i rörelsefriheten, uteslutning ur gruppgemenskap, äktenskap mot individens vilja och könsstympning.

TRIS arbetar i första hand med ett brett förebyggande förankringsarbete för att öka kunskapen om unga kvinnor som utsätts eller riskeras att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. TRIS uppmärksammar även unga mäns situation som i heders namn tvingas till att utöva hot och våld mot familjens eller släktens kvinnliga medlemmar.