Nå- vidare

Om hedersrelaterat våld bland unga med intellektuell funktionsnedsättning

Na vidareNå-vidare är ett projekt som arbetar med och för unga med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts/riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. I projektet arbetar TRIS för att utveckla metoder och sprida kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet vänder sig främst till yrkesverksamma som möter målgruppen.

 

Syfte med projektet

Trots att mycket resurser har satsat på arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld så har ingen hittills arbetat med hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Tack vara Arvsfonden är TRIS den enda organisation i Sverige som har uppmärksammat målgruppen och den specifika utsatthet som dessa ungdomar lever med. Detta projekt syftar till att ta fram metoder för förebyggande arbete och att sprida kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld till yrkesverksamma som möter ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet vänder sig främst till yrkesverksamma som i sitt arbete möter ungdomar som är i riskzon för att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld, men även till ungdomarna själva. Hittills har projektet nått ut till ett 20-tal ungdomar samt mer än 1000 yrkesverksamma.

Mål med projektet

Det finns idag inga metoder för hur man arbetar förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Det finns heller inga anpassade handlingsplaner eller rutiner för hur yrkesverksamma ska bemöta och hjälpa dessa ungdomar som ofta hamnar mellan stolarna och sällan får den hjälp de är i behov av.

Målet med projektet är att öka kunskapen om hedersrelaterat förtryck hos yrkesverksamma som möter ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning som är i riskzon för att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Målet är även att ta fram ett tjejgruppsmaterial och ett metodstöd för framtagande av anpassade handlingsplaner för att förebygga hedersrelaterat förtyck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Vad har hänt hittills?

Under projekttiden har Nå- vidares tjejgruppsmaterial testats på två tjejgrupper och mer än 1000 yrkesverksamma har deltagit i projektets föreläsningar och konferenser. Vidare har ett metodstöd för att utveckla en handlingsplan mot hedersvåld publicerats under hösten 2014 och Nå- vidare tjejgruppsmaterial testas under våren 2015 i fyra städer. Under sommaren 2015 ska Nå- vidares tjejgruppsmaterial färdigställas och tryckas och ska under hösten 2015 spridas till andra kommuner och testas.

Vad händer efter projekttiden?

Genom projektet har målgruppen ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts/riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld uppmärksammats. Detta har bland annat bidragit till att några av landets länsstyrelser tagit upp denna målgrupp som en fokusgrupp vid utlysningar av projektmedel vilket gör att även andra kan börja arbete med målgruppen även efter Nå- vidares projekttid är slut. Vidare dokumenteras och sprids projektets erfarenheter genom Nå- vidares tjejgruppsmaterial samt genom metodstödet för framtagande av handlingsplan som är anpassad för målgruppen och som även innehåller instruktioner för hur exempelvis andra kommuner ska kunna ta fram/utveckla en handlingsplan.

Samarbetspartners och finansiärer

Nå- vidare är finansierad av Arvsfonden och samarbetar bland annat med Specialpedagogiska skolmyndigheten, Språnget daglig verksamhet i Angered, Söderportgymnasiet i Kristianstad och Värnhemsskolan i Malmö, Lindholmen och Stora Holm gymnasiesärskola i Göteborg, utbildningsförvaltningen och kvinnofridssamordnaren i Malmö.

Publikationer inom projektet

Trippelt utsatt 1

 

Inom projektet har TRIS publicerat rapporten “Trippelt utsatt” – om hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar på gymnasiesärskolan. Rapporten och medföljande informationshäfte kan du ladda ner här! 

 

 

Nyhet!

NamnlösTRIS publicerar nu ett metodstöd för att utveckla en handlingsplan för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld på gymnasiesärskolor. Till metodstödet kan man även köpa till utbildningspaket och handledningspaket; läs mer om dessa under TRIS utbildningar. Metodstödet för att utveckla en handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld kan du ladda ner här! 

 

 

Nyhet!

Tjejgruppsmaterial Nå vidareTRIS testar just nu Nå- vidare tjejgruppsmaterial med syfte att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Klicka här för att läsa mer!  

 

 

 

På arvsfonden.se kan du följa TRIS spännande projekt Nå- vidare. Bli medlem och följ sedan Nå- vidare här!

Slide 1
Slide 1
Nå- vidare konferens 2013
Nå- vidare konferens 2013
Nå- vidare konferens 2013
Nå- vidare konferens 2013
Slide 4
Slide 4
Nå- vidare konferens 2012
Nå- vidare konferens 2012
Nå- vidarekonferens 2013
Nå- vidarekonferens 2013
Konferens 2013
Konferens 2013
Nå- vidaren ekäten
Nå- vidaren ekäten