Exempel på tidigare handledningsuppdrag - Malmö stads funktionsstödförvaltning

TRIS har under hösten 2018 haft uppdraget att handleda Malmö stads funktionsstödförvaltning i framtagandet av en handlingsplan som avser att öka medvetenheten och kunskapen inom verksamheten kring hedersrelaterat våld och förtryck bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Mer konkret har handledningen syftat till att medverka till framtagandet av en handlingsplan inom ramen för daglig verksamhet i Malmö stad för att rusta personalen med en bättre förståelse men också en handlingsberedskap vid misstanke eller kännedom om personer som riskerar att utsättas eller redan har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. I arbetsprocessen ingick exempelvis identifiering och tematisering av särskilda observationspunkter som personal på daglig verksamhet kan ha nytta av i sitt arbete för att öka kunskapen om individer som riskerar att utsättas eller redan har utsatts för hedersrelaterat våld.  

Erfarenheter från TRIS tidigare och pågående projekt som involverat personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext samt mångårig praktisk erfarenhet av målgruppen inom TRIS förebyggande såväl som akuta verksamhet har varit en viktig del av kunskapsbasen i detta arbete.

S F