Gömd & Glömd

Ett projekt om unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext

TRIS har i mer än 10 år arbetat med målgruppen ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS är den första organisationen i Sverige som fokuserar på tjejer med intellektuell funktionsnedsättning som riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS mångåriga arbete har bland annat bidragit till att målgruppens särskilda utsatthet blivit känd, främst på gymnasiesärskolor.

Trots nya kunskaper som TRIS samlat in finns fortfarande stora kunskapsluckorna kring målgruppen, och då gäller det även pojkar och unga män med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext. Därför kommer TRIS nu tack vare finansiering från Arvsfonden att arbeta med ett treårigt projekt som involverar vuxna personer, både män och kvinnor, som har en intellektuell funktionsnedsättning som utsätts/riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att synliggöra maskulinitetsnormer, våldsbeteende och våldsutsatthet bland vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext. Projektet syftar också till att samla in och sprida projektets erfarenheter och kunskaper till myndighetsutövare och andra yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen.

Mål

Projektet har fyra huvudmål. Dessa är att:

  1. Kartlägga hedersvåldsutsatthet bland assistansberättigade
  2. Inhämta LSS-handläggares respektive
  3. Daglig verksamhets erfarenheter och kunskaper om unga vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext
  4. Sammanställa projektets erfarenheter och resultat i en antologi som även innehåller andra aktörers resultat, kunskaper och erfarenheter kring målgruppen kopplat till hedersrelaterat förtryck och våld, sexualitet och självbestämmande, och våld generellt

Genomförande

Projektet kommer att vända sig till LSS-handläggare och daglig verksamhet (personal och deltagare) i fyra olika kommuner runt om i landet för att genomföra djupintervjuer och enkäter. Under arbetets gång kommer vi även att ha kontinuerlig kontakt med referensgrupper bland LSS-handläggare, daglig verksamhet (personal respektive deltagarna) samt med de som kommer att involveras i antologin. Dessa personer ska bidra med värdefulla insikter om olika aspekter i projektet. Efter projekttidens slut kommer antologin samt två rapporter (en för yrkesverksamma och en lättläst för våldsutsatta) att spridas till både studerande och yrkesverksamma som möter personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Samarbetspartners och finansiärer

Projektet finansieras av Arvsfonden.

Ladda ner informationsblad om projektet här!