Förebygg i tid – att arbeta med tjejgrupper inom särskolan

TRIS har i mer än 10 år arbetat med målgruppen ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Under denna tid har TRIS tagit fram ett tjejgruppsmaterial som heter Nå-vidare och som vi nu kommer att sprida kostnadsfritt till landets gymnasiesärskolor samt erbjuda de yrkesverksamma inom gymnasiesärskolan kostnadsfri utbildning och handledning i användandet av materialet.

Syfte med projektet

Syftet med projektet Förebygg i tid är att sprida tjejgruppsmaterialet Nå-vidare till yrkesverksamma inom gymnasiesärskolor samt att utbilda och handleda i tjejgruppsmaterialet för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Mål med projektet

Projektet har som mål att minst fyra kommuner i fyra olika län ska börja använda sig av materialet i sina gymnasiesärskolor samt att dessa ska erbjudas utbildning och handledning i användandet av materialet. Målet är även att öka kunskapen bland yrkesverksamma om målgruppen unga med en intellektuell funktionsnedsättning som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.

Genomförande

Vi kommer att kartlägga samtliga utbildningsförvaltningar i Sverige och kontakta kommuner och länsstyrelser för att informera om projektet. Vidare kommer samtliga kommuner erbjudas kostnadsfria beställningar av TRIS tjejgruppsmaterial Nå-vidare samt kostnadsfri utbildning och handledning i användandet av tjejgruppsmaterialet. Vi planerar även att delta och ställa ut på särskolans rikskonferens i maj 2017.

Samarbetspartners och finansiärer

Projektet finansieras av Länsstyrelsen Östergötland.

Aktuellt

Är du yrkesverksam inom särskolan och är intresserad av TRIS tjejgruppsmaterial och våra utbildningar, kontakta oss på [email protected] för mer information.

na-vidare-tjejgruppsmaterial-mot-hedersvald